REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.neondraft.pl


Dane kontaktowe Sklepu:

BASILICO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-698), ul. Myślenicka 153, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000579871, NIP: 6793117259, REGON: 362711048.

Wszelkie zapytania i reklamacje mogą być kierowane także na adres mailowy sklep@neondraft.pl lub pod numerem telefonu: + 48 512 282 955 (opłata według cennika właściwego operatora).

§ 1 DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,
2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu
3. Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93)
4. Kodeks postępowania cywilnego – Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 43 poz. 296)
5. Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
6. Koszyk – miejsce, w którym Klient podaje szczegółowe informacje dotyczące składanego Zamówienia (tj. rodzaj i ilość zamawianych sztuk towaru, adres dostawy, kontakt, dane do faktury, sposób płatności itfd.)
7. Przedsiębiorca – przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu Cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową
8. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady korzystania ze Sklepu i zakupu towaru oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu
9. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
10. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.neondraft.pl, którego właścicielem jest Sprzedawca
11. Sprzedawca – BASILICO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-698), ul. Myślenicka 153, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000579871, NIP: 6793117259, REGON: 362711048
12. Towar – produkty możliwe do zakupu w Sklepie
13. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta w języku polskim pomiędzy Sprzedawcą a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu
14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)
15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204)
16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj, ilość i specyfikację Towaru

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin obowiązuje dla wszystkich Zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu.
2. Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. W Regulaminie zostały określone w szczególności:
a) Zasady korzystania ze Sklepu
b) Warunki i zasady składania Zamówień drogą elektroniczną w ramach Sklepu,
c) Zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu,
d) Warunki dostawy
e) Ceny i metody płatności,
f) Informacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz ich przetwarzania,
g) Informacje dotyczące prawa odstąpienia od umowy oraz reklamacji.
4. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: dostęp do urządzenia (laptop, tablet, telefon) podłączonego do sieci Internet, posiadającego aktualną wersję przeglądarki internetowej obsługującej JavaScript i pliki cookies.
5. Dla złożenia Zamówienia w Sklepu niezbędne jest posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail).
6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) Korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,
b) Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
c) Korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
d) Korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz Sprzedawcy

§ 3 PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1. Klient może złożyć Zamówienie:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@neondraft.pl
b) za pośrednictwem Sklepu.
2. Przebieg składania Zamówień za pośrednictwem Sklepu:
a) na stronie internetowej www.neondraft.pl wybrany do zakupu Towar należy dodać do Koszyka w Sklepie,
b) Klient wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy Towaru, metodę płatności za Zamówienie, wskazuje dane konieczne do zrealizowania Zamówienia
3. Zamówienie Zamówienia zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Klienta.
4. Złożenie Zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy sprzedaży.
5. Sprzedawca przekaże Klientowi potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży na trwałym nośniku, najpóźniej w momencie dostarczenia Towaru.

§ 4 CENY I METODY PŁATNOŚCI

1. Ceny Towarów widoczne w Sklepie są cenami podanymi w złotych polskich, są całkowitymi cenami za Towar i zawierają podatek VAT.
2. Na całkowitą cenę Zamówienia składają się: cena za Towar, wybrane dodatki do Towaru, koszty dostawy.
3. Za Zamówienie Klient ma możliwość zapłaty poprzez:
a) przelew bankowy tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy,
b) e-przelew wykonany za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl
c) kartę płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro,
d) płatność poprzez system BLIK
4. W przypadku Zamówień indywidualnych, po zaakceptowaniu przez Klienta kosztów wykonania zamówionego Towaru oraz ustaleniu terminu realizacji Zamówienia, Klient zobowiązany jest do uiszczenia zaliczki w wysokości co najmniej 20% całkowitej ceny Zamówienia.
5. W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym tradycyjnym, termin zapłaty za Zamówienie wynosi 7 Dni roboczych od złożenia Zamówienia, a przy Zamówieniu indywidualnym termin zapłaty wynosi 7 Dni roboczych od zaakceptowania kosztów.

§ 5 WARUNKI DOSTAWY REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar wolny od wad. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym Kodeksem Cywilnym.
2. Dostawa Towarów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej za pośrednictwem firm kurierskich, m.in. DPD, InPost, DHL.
3. Termin realizacji Zamówienia wskazany jest w Koszyku przed złożeniem Zamówienia.
4. Sprzedawca przystępuje do realizacji Zamówienia po jego opłaceniu przez Klienta.
5. W przypadku Zamówień indywidualnych termin jego realizacji ustalany jest indywidualnie.
6. W przypadku, gdy w ramach jednego Zamówienia Klient zakupił Towary o różnym terminie realizacji, Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla Towaru o najdłuższym terminie realizacji.
7. Możliwy jest odbiór osobisty Zamówienia pod adresem: ul. Myślenicka 153, 30-698 Kraków. Odbiór osobisty następuje po uprzednim umówieniu terminu odbioru ze Sprzedawcą.

§ 6 WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument na prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny z zastrzeżeniem zapisów, o których mowa w § 8 Regulaminu.
2. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia:
a) W którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego Towaru,
b) W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy (w przypadku umowy zobowiązujące do przeniesienia własności wielu rzeczy, które są dostarczane osobno),
c) W przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych – od dnia zawarcia tej umowy.
3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: ul. Myślenicka 153, 30-698 Kraków lub drogą elektroniczną na adres: sklep@neondraft.pl
4. Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, dostępnego w załączniku nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą odstąpienia od umowy przed upływem terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§ 7 SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. W przypadku odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu doręczenia innego niż najtańszy zwykły sposób doręczenia oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta w przedmiocie odstąpienia od umowy sprzedaży.
2. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwszej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, jakkolwiek w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych kosztów związanych ze zwrotem Towaru.
3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Konsumenta.
4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 8 ZWROT TOWARU

1. Zwrotu Towaru można dokonać przesyłką na adres siedziby firmy. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
2. Zwracany Towar powinien być czysty i nie nosić śladów używania oraz starannie zapakowany, by nie doszło do uszkodzenia w trakcie transportu. Sprzedawca zaleca, aby do przesyłki został dołączony dowód zakupu (paragon/faktura VAT), co ułatwi późniejszą weryfikację i realizację zwrotu.
3. Konsumenta odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy, wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
4. Sprzedawca wskazuje, że w miarę możliwości zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.

§ 9 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje wyłącznie Konsumentowi.
2. Zgodnie z treścią art. 38 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
a) O świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości,
b) W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynki finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuj kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
c) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
d) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,
e) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
f) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami,
g) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
h) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
i) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1.

§ 10 REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje zakupionych Towarów wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo lub na podstawie Regulaminu należy zgłosić w formie pisemnej bezpośrednio do sklepu: na piśmie na adres Sklepu: ul. Myślenicka 153, 30-698 Kraków, za pośrednictwem poczty elektronicznej: sklep@neondraft.pl
2. W składanej reklamacji zaleca się podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (naprawa, wymiana Towaru na nowy, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – jeśli wada jest istotna), podanie danych kontaktowych osoby składającej reklamację.
3. Zalecenia, o których mowa w ustępie powyżej mają charakter niezobowiązujących wskazówek i nie wpływają na skuteczność złożonej reklamacji.
4. Jeżeli do rozpatrzenia reklamacji konieczne okaże się dostarczenie reklamowanego Towaru do Sprzedawcy, Klient zobowiązany jest dostarczyć Towar na adres Sprzedawcy (w przypadku, jeśli jest to Konsument dostarczenie odbywa się na koszt Sprzedawcy).
5. Sprzedawca zobowiązany jest ustosunkować się do każdej złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
6. Jeżeli na Towar została udzielona dodatkowa gwarancja, informacja o tym oraz o warunkach dodatkowej gwarancji jest dostępna w opisie Towaru w Sklepie.
7. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować poprzez adres poczty elektronicznej: sklep@neondraft.pl
8. W przypadku Umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem (Przedsiębiorca), na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku podstępnego przemilczenia przez nas wady.

§ 11 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Konsumentowi przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, jeśli obydwie Strony sporu wyrażą na to zgodę.
1) Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.
2) Konsument może wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny, działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.
3) Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR – https://ec.europa.eu/consumers/odr). Platforma stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi Konsumentów i Przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygania sporów, wynikających z zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
2. Konsument może skorzystać z:
1) mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy zwrócić się z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie to jest bezpłatne.
2) pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.
3) bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika praw konsumenta.
3. Sprzedawca wskazuje, że szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich (w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do procedur) dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowych oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Postanowienia Regulaminu dotyczące Towarów stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o prawach konsumenta. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności Regulaminu z prawami Konsumenta i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.